Privacy­verklaring Cibeo

Het vertrouwen dat wij zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens willen we elke dag weer waarmaken. We werken met goed beveiligde informatie­systemen en heldere privacy statements. Wanneer nodig passen we deze aan. Zoals nu, met de invoering van de
Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Lees hier hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Wie zijn we

Wij zijn Cibeo.
Cibeo is gevestigd in Apeldoorn, Hofdwarsstraat 1, postcode 7311 KK.

Van wie verzamelen wij persoonsgegevens

Wij verzamelen persoonsgegevens van:

Bezoekers en gebruikers van de website

Als je onze website bezoekt verzamelen we informatie gerelateerd aan het type apparaat, browser en hoe je onze website of app gebruikt. Deze informatie helpt ons om de website of app te verbeteren, voor jouw gebruiksgemak en om je zo goed mogelijk van dienst te zijn.

De informatie verwerken we;

 • Met jouw toestemming
 • Om de overeenkomst en/of gebruikersvoorwaarden die we met je zijn overeengekomen goed uit te kunnen voeren.

Sollicitanten, (potentiële) professionals of adviseurs, ZZP-ers,
medewerkers van leveranciers, deelnemers van klanten of andere personen

Wij verzamelen en verwerken je gegevens ten behoeve van de Cibeo en voor de uitvoering van onze dienstverlening, waaronder
bemiddeling, detachering, werving & selectie, in- en doorleen, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, re-integratie, loopbaan­begeleiding en outplacement, advies, onderzoek, planning en personeels- en salarisadministratie.

De informatie verwerken we;

 • Om de overeenkomst en/of gebruikersvoorwaarden die we met je zijn overeengekomen goed uit te kunnen voeren;
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • Op grond van een gerechtvaardigd belang die in overeenstemming is met of voortvloeit uit de aangegeven doelen (waarom verwerken we
  persoonsgegevens), dit doen we op grond van een zorgvuldige beoordeling en belangenafweging;
 • In beperkte gevallen: met jouw toestemming, daar waar dit mogelijk is en je deze toestemming in vrijheid kan geven. (Indien je jonger bent dan 16 jaar hebben wij de toestemming nodig van je ouders (of de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt).

Zakelijke relaties

We verwerken persoonsgegevens van personen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten, om een zakelijke relatie te onderhouden en een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

De informatie verwerken we;

 • Om de overeenkomst en/of gebruikersvoorwaarden die we met je zijn overeengekomen goed uit te kunnen voeren;
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • Op grond van een gerechtvaardigd belang die in overeenstemming is met of voortvloeit uit de aangegeven doelen (waarom verwerken we
  persoonsgegevens) dit doen we op grond van een zorgvuldige beoordeling en belangenafweging;
 • Op grond van jouw toestemming.

Wanneer verzamelen wij jouw persoonsgegevens

Wij verzamelen jouw persoonsgegevens bijvoorbeeld als;

 • Je onze websites bezoekt;
 • Je jouw gegevens invult of achterlaat via een van onze kanalen;
 • Je je inschrijft op één van onze kantoren;
 • Je op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening of om jou een dienst te verlenen.

en als wij dit niet direct van u hebben gekregen:

 • Van social media, enkel indien wij een gerechtvaardigde reden hebben om te veronderstellen dat je geïnteresseerd zou zijn in werk. In dat geval zullen we je benaderen of je interesse hebt om je bij ons in te schrijven of op een andere manier gebruik wilt maken van onze dienstverlening. Heb je geen interesse dan kunnen wij relevante gegevens van je verwerken om rekening te houden met jouw wens niet door ons benaderd te worden;
 • Als wij persoonlijke informatie ontvangen van door jou opgegeven referentie contactpersonen;
 • Als klanten waar je bent aangeboden of waar je werkt of gewerkt hebt, persoonlijke informatie over jou met ons delen of die jou aanmeldt
  voor onze dienstverlening; indien dit onderdeel uitmaakt van of voortvloeit uit onze overeenkomst;
 • Van leveranciers in het kader van in- en doorleen, in dat geval hebben wij met de leverancier afgesproken dat deze jou informeert en
  verwijst naar ons privacystatement.

Met wie kunnen wij jouw persoonsgegevens delen

Cibeo kan je persoonsgegevens doorgeven aan de volgende (categorieën) van ontvangers:

 • Bedrijven die deel uitmaken van de Randstad N.V. groep;
 • Onderaannemers en leveranciers (zoals gegevensverwerkers) die namens Cibeo diensten verlenen of opdrachten uitvoeren. Deze ontvangers
  hebben alleen toegang tot de gegevens die zij nodig hebben om hun taken uit te voeren en zijn gebonden aan contractuele verplichtingen;
 • Derden zoals dienstverleners die functies in onze opdracht uitvoeren (waaronder test-, opleidings-, en/of exameninstituten, externe
  consultants, partijen die klanttevreden­heidsmetingen doen o.a. ten behoeve van keurmerken en certificeringen, zakenpartners en
  professionele adviseurs als advocaten, auditors, technische ondersteuningsfuncties en IT-consultants die onze systemen ontwikkelen
  en testen);
 • Opdrachtgevers waar we jou voor kunnen stellen of waar je via ons aan het werk gaat of bent of die ons vragen onze dienstverlening in te
  zetten voor jouw loopbaanbegeleiding, coaching, bemiddeling of outplacement;
 • Individuen en organisaties die informatie over bijvoorbeeld jouw referentie hebben of geschiktheid (zoals diploma’s) of die wij, op jouw verzoek, gegevens verstrekken of die ons, op jouw verzoek, informatie verstrekken, zoals huidige, voormalige of beoogde werkgevers, opleiders, exameninstituten en uitzendbureaus;
 • Derden aan wie wij gegevens, met jouw uitdrukkelijke toestemming, verstrekken of op jouw verzoek gegevens delen in verband met
  dataportabiliteit;
 • Pensioenfonds, indien van toepassing;
 • Overheidsinstanties en andere instanties (zoals subsidie-aanvragers) indien wij van mening zijn dat we daartoe verplicht of gerechtigd zijn.

En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

Het delen van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, toestemming, wettelijke verplichting en/of ter
uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens?”

Je rechten

Je hebt het recht om een verzoek in te dienen voor:

 • Inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken;
 • Rectificatie van je persoonsgegevens;
 • Verwijdering van je persoonsgegevens of beperking van verwerking: in bepaalde omstandigheden, tenzij wij een goede reden, zoals een
  wettelijke verplichting, hebben om de persoonsgegevens te verwerken of niet te verwijderen
 • Beperking van of een bezwaar over de verwerking van de persoonsgegevens;;
 • Overdracht van je gegevens.

In geval van jouw verzoek, ter bescherming van de persoonsgegevens, zullen wij jouw identiteit moeten kunnen vaststellen.

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming dat enkel gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking. Wij streven ernaar
persoonlijk betrokken te zijn bij alle beslissingen die belangrijke gevolgen voor jou hebben. Indien wij, in uitzonderlijke gevallen,
beslissingen met belangrijke gevolgen voor jou zouden nemen op basis vaneen volledig geautomatiseerd proces (d.w.z. zonder tussenkomst van
mensen), zullen wij dat alleen doen wanneer dat wettelijk is toegestaan en nadat we jou daarvan op de hoogte hebben gebracht.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Heb je vragen, dan kun je contact met ons opnemen via www.cibeo.nl/contact

Als je klachten hebt dan horen we dat graag, zodat we je verder kunnen helpen en, zo nodig, onze dienstverlening of werkprocessen kunnen
aanpassen of verbeteren.

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, bijvoorbeeld, vermoed u verlies of ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens, laat
het ons dan direct weten. Wij verzoeken u dit te melden via www.cibeo.nl/contact.

Beveiliging

Cibeo doet er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beschermen. Wij doen dat aan de hand van ons informatiebeveiligingsbeleid. Wij hebben daartoe, rekening houdend met de laatste stand van de techniek, fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen getroffen om onrechtmatig gebruik te voorkomen. Deze maatregelen worden regelmatig geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd.

Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensverwerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Cibeo met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Je dient je ervan bewust te zijn dat je zelf verantwoordelijk bent voor de beveiliging van jouw computerapparatuur en/of telefoon en van jouw eigen internetverbinding, en dat deze nooit 100% veilig is. De verzending van persoonsgegevens via internet geschiedt dan ook op eigen
risico.

Wijzigingen

Cibeo kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacystatement. Het
meest actuele Privacystatement is te allen tijde in te zien op de website, ook via de Yacht app. We raden je aan het privacystatement
regelmatig na te lezen. Deze versie is opgesteld in september 2021.